Hier zijn wij trots op
1. je voelt je thuis! 
2. vreedzame school
3. samen vieren
'Hier
voel je je
thuis'
Welkom bij onze school

De Stefanusschool is een maatschappelijk betrokken en toekomstgerichte school. We geven kinderen de kennis en de vaardigheden mee, die ze nodig hebben om zich steeds te kunnen blijven ontwikkelen. Wij vinden het van groot belang dat kinderen de wereld om hen heen leren kennen en begrijpen. We motiveren kinderen zich te ontwikkelen als maatschappelijk betrokken burgers die anderen accepteren en hun talenten zien. Eigenaarschap, samenwerking en zelfverantwoordelijkheid spelen hierbij een belangrijke rol.

De Stefanusschool is een leer- en ontmoetingsplek waar:

  • iedereen zich welkom en veilig voelt
  • iedereen zich kan ontwikkelen
  • iedereen voorbereid wordt op de toekomst
  • iedereen samenwerkt met elkaar
  • iedereen uitgedaagd wordt
  • iedereen verantwoordelijkheid draagt
leerlingenzorg
schoolgids
kalender
medicatie-verstrekking

Ons team

Het team van de Stefanusschool bestaat uit directie, leerkrachten, ib'ers en leerkrachtondersteuners.Meer informatie

Schooltijden

maandag 8.30u - 14.00u
dinsdag 8.30u - 14.00u
woensdag 8.30u - 14.00u
donderdag 8.30u - 14.00u
vrijdag 8.30u - 14.00u

De kinderen van groep 1 zijn op woensdag vrij.

Verlof

U kunt verlof voor bijzondere omstandigheden aanvragen voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld voor een huwelijk of begrafenis van familie. Meer informatie

Dit doet u door dit formulier in te vullen.

Nieuwe leerlingen

Voor het inschrijven van uw kind kunt u een afspraak maken voor een nadere kennismaking op school. Tevens krijgt u zo de gelegenheid om de school te bekijken en vragen te stellen. De directeur zal u ook het inschrijfformulier geven.

Meer informatie...
Scholen op de kaart

Op Scholen op de kaart van Vensters staan de gegevens van de school. De school geeft tevens toelichting op die gegevens.

Meer informatie...
Medezeggenschapsraad

Inspraak van ouders en leraren is een wettelijk recht. Binnen de school is er dan ook een Medezeggenschapsraad (vergelijkbaar met een ondernemingsraad binnen een bedrijf), bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Meer informatie...
Oudervereniging

Naast de reguliere lessen op school, vinden er ook allerlei activiteiten plaats die net zo belangrijk zijn voor de ontwikkeling van onze kinderen en bijdragen aan het plezier dat kinderen, maar ook ouders en leerkrachten, beleven aan school.

Meer informatie...
Vertrouwenspersoon

In een veilige school is geen plaats voor (seksuele) intimidatie, pestgedrag en agressiviteit. Is dit onverhoopt het geval en kan of wil het slachtoffer of diens ouders/verzorgers niet bij de groepsleerkracht terecht, dan kan er contact opgenomen worden met de hiervoor aanwezige én opgeleide contactpersonen van de school.

Meer informatie...

Externe partners

Wij werken samen met: 

privacy protocol
klachten-regeling
sociaal veiligheids-beleid
sponsorbeleid